bodu.com

小学教师博客

正文 更多文章

朱熹家训

        君之所贵者,仁也。臣之所贵者,忠也。父之所贵者,慈也。子之所贵者,孝也。兄之所贵者,友也。弟之所贵也,恭也。夫之所贵也,和也。妇之所贵者,柔也。

        事师长贵乎礼也,交朋友贵乎信也,见老者,敬之;见幼者,爱之。有德者,年虽下于我,我必尊之;不肖者,年虽高于我,我必远之。

        慎勿谈人之短,切莫矜己之长。仇者以义解之,怨者以直报之,随遇而安之。人有小过,含容而忍之;人有大过,以理而谕之。勿以善小而不为,勿以恶小而为之。人有恶,则掩之;人有善,则扬之。

        处世无私仇,治家无私法,勿损人而利己,勿妒贤而嫉能。勿称忿而报横逆,勿非礼而害物命。见不义之财勿取,遇合理之事则从。

        诗书不可不读,礼仪不可不知。子孙不可不教,僮仆不可不恤。斯文不可不敬,患难不可不扶。

        守我之分者,礼也。听我之命者,天也。人能如是,天必相之。此乃日用常行之道,若衣服之于身体,饮食之于口腹,不可一日无也,可不慎哉!

分享到:

上一篇:人要活得有趣

下一篇:大师的心态

评论 (2条) 发表评论

  • 牧歌 (游客) : 朱熹家训---我喜欢.

    2011-03-01 21:02

  • 游客 (游客) : 向你致敬

    2010-06-10 17:18

发表评论
验证码